User Tools

Site Tools


ky:quickstart:phase_2

2-баскыч: Даярдык

Болжолдуу негизги ойду бекиткенден кийин аны ишке ашыруу даярдыгы башталат. Төмөнкү өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен долбооруңузду тагыраак түзүңүз:

Жыйынтыктын форматы

Суроо

Долбоордун графиги

Коммуникациялык стратегия

Модерациянын негизги концепциясы

ky/quickstart/phase_2.txt · Last modified: 2021/04/12 08:57 by l.thueer@liqd.net