User Tools

Site Tools


ky:quickstart:topic

Талкуунун предмети

Талкуунун предметин максаттуу топ менен макулдашуу керек, анткени максаттуу топко гана тиешелүү тема кабыл алынат. Негизинен катышуу үчүн каалоо кызыгуунун даражасы улам арткан сайын жогорулайт. Долбоордун баштапкы баскычында катышуу менен (потенциалдуу көбүрөөк таасир, бирок абстракттуу деңгээлде) же долбоордун кийинки баскычында катышуунун (потенциалдуу анча чоң эмес таасир, бирок талкуу үчүн конкреттүү негиз) ортосунда балансты табуу керек. Темага жараша онлайн жана офлайн катышуунун бири-бирин толуктап турушу сунушталат. Айрым темалар да жогорку деңгээлдеги колдоону талап кылат.

  • Талкуунун предмети максаттуу топ үчүн актуалдуубу?
  • Катышуучулардын идеялары үчүн мүмкүнчүлүктөрдүн жетиштүү алкагын бере алабы?
  • Талкуунун темасы ага кызыгуу жаралгыдай жетиштүү түрдө такпы?
  • Чыныгы талкууну өткөрөрдөн мурун катышуучулардын маанайын аңдап-билүү керекпи?
ky/quickstart/topic.txt · Last modified: 2021/04/12 08:54 by l.thueer@liqd.net